Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ครูบัญชีดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์...ในงานวันรณรงค์ข้าวลุ่มน้ำปากพนัง                เมื่อวันที่  28 กันยายน  2552 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
         นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานวันรณรงค์ข้าวลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งจัดโดยกรมวิจัยพันธุ์ข้าว
         พร้อมนำ
นางบุญเรือน ทองจำรัส อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชี
         ดีเด่นระดับภาคประจำปี 2550
ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
         ประกอบอาชีพในงานดังกล่าวด้วย ได้แก่ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
         บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
         และการดำเนินชีวิต โดยมี
นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
         และสหกรณ์
 
เป็นประธานเปิดงาน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ  อำเภอปากพนัง
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                ทั้งนี้ งานวันรณรงค์ข้าวลุ่มน้ำปากพนัง จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าว
         ในลุ่มน้ำปากพนัง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีด้านข้าวของท้องถิ่น
         และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน
         โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังรวมทั้งเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวและ
         พัฒนาชาวนา ภายในงานมีการมอบลานตากข้าวและโรงเก็บเมล็ดพันธ์ให้แก่เกษตรกร
         พร้อมทั้งมีการสาธิตการทำนา  สาธิตการโยนกล้า  สาธิตการเกี่ยวข้าวด้วยแกละ 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional