Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2553          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้จัดการประชุมซักซ้อม
   แนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2553 เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบผล
   การปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณปี 2552 รวมทั้งกรอบแนวคิดในการ
   ปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน
   ปี 2553 ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
   ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนา
   การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  โอกาสนี้ 
นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์
   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 ให้เกียรติเป็นประธาน
   การประชุมพร้อมทั้งบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
   ในครั้งนี้ด้วย ณ ฮิลไซต์คันทรีโฮม กอล์ฟและรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional