Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สงขลา สอนแนะบัญชี...สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 
ร่วมออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และ
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมทั้ง
ให้บริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร  เยาวชนนักเรียน และบุคคลทั่วไป
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่ามีเหตุมีผล 
อันจะนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดิพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี
ดร.สนธิ เตชานันท์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
ณ โรงเรียน
วัดทุ่งหวังใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional