Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้เชี่ยวชาญร่วมคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรต้นแบบ DEA       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดประชุม โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการ
เกษตรด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis (DEA) โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์  หัวหน้าโครงการ DEA  เป็นประธานเปิดการประชุม
โดยมี รศ.ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์   ที่ปรึกษาโครงการ  นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ  คณะทำงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด  เข้าร่วมประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรต้นแบบที่มีความ
เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลของสหกรณ์ต้นแบบมาประเมินประสิทธิภาพด้วยแบบจำลอง DEA   
ณ  ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional