Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ก้าวต่อไปของเครื่องมือทางการเงิน SEVA สู่สหกรณ์นอกภาคเกษตร       เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ
วัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (SEVA) ของสหกรณ์
นอกภาคเกษตร (สหกรณ์ร้านค้า)  ณ  ห้องประชุม 202 อาคาร 2 
ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยมี 
นายกอบชัย ฉิมกุล 
ที่ปรึกษาโครงการ ฯให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ นายชูชาติ เมสันธสุวรรณ 
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์
พร้อมด้วย คณะทำงานประจำโครงการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด 
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาและ
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำแนวคิด SEVA ไปประยุกต์ใช้
กับสหกรณ์ร้านค้าซึ่งเป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้เหมาะสมต่อไป
       ทั้งนี้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษบกิจและสังคม (Social and Economic
Value Added: SEVA หรือ เรียกว่า ซีวา  เป็นการนำแนวคิดมูลค่า
เพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic  Value Added: EVA ซึ่งพัฒนาโดย 
Stern Stewart & Co.) และปรับมุมมองทางสัมคมของสหกรณ์เข้าไป  
เพื่อให้ SEVA เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารสหกรณ์  
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว  ซึ่งในระยะเริ่มต้น  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นำ SEVA ใช้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร
เป็นลำดับแรก  โดย SEVA ได้ถูกออกแบบและพัฒนาเป็นระบบงาน
ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Online และ ระบบ offline 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional