Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี แนะบัญชีสร้างครอบครัวมีสุขให้กับเยาวชน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เสริมสร้างความรู้บัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ
   อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ สามารถ
   บันทึกบัญชีรับ-จ่ายอย่างง่ายด้วยตนเอง และขยายผลสู่ครอบครัวอันจะนำไปสู่
   การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต
   ที่ดีในอนาคต  โดยได้เชิญ นายวิชัย  ก้านบัว  ครูบัญชีระดับจังหวัด
   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ร่วมกับข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 11
   สิงหาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional