Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบเชื่อมโยงเครือข่ายพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ ที่จังหวัดกระบี่          เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2552  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
 พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   เข้าศึกษาดูงาน ณ  สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 
   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการบัญชีต้นทุนรายสินค้าภายใต้โครงการ
   พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี เพื่อรับทราบผลการ
   ดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
   ในการปฏิบัติงาน  โดยมีประธาน กรรมการ ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์
   พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้ขบวนการสหกรณ์ 
   และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่ให้การต้อนรับ  โอกาสนี้
   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมโรงงานสกัด
   น้ำมันปาล์ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สหกรณ์ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional