Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีฯ          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด  ศึกษาดูงาน
   และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
   พระราชดำริ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด อำเภอเชียรใหญ่
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง “พลิกฟื้นธุรกิจ
   สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี” ปี 2552-2553 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   พร้อมทั้งร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   รวมทั้งให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการบริหารงานแก่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
   โดยมีประธาน กรรมการ ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกเครือข่าย
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional