Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
   เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
   เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการนำหลักธรรมมาใช้
   ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนา
   จิตใจและเสริมสร้างศีลธรรม ตลอดจนความสามัคคีให้กับบุคลากร
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดบัณฑิต อินธ เมธี
   วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติธรรม
   และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional