Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ...สร้างสรรค์ชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกทางบัญชีที่จังหวัดราชบุรี          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ
   สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี และโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2552-2553  โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต
   รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าวรายงาน  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 
กล่าวต้อนรับ  ณ อาคารอเนกประสงค์
   ท่าผาพัฒนา (ชุมชนดอนเสลา) อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
          วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกและธุรกิจ
   ของสถาบันเกษตรกร และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนา
   อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพ
   และความโปร่งใส  รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและระบบ
   การควบคุมภายในผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  ตลอดจนสร้างวินัย
   ทางการเงินและความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน สามารถดำเนินการบริหาร
   จัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม
   และกระบวนการพึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ "ชวนคิด ชวนคุย
   ระบบควบคุมกองทุนหมู่บ้าน และการปรับเปลี่ยนวิถีธุรกิจจากชีวิตจริงด้วยกลไก
   ทางบัญชี" และการมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้กับครูบัญชี
   เพื่อใช้แสดงตัวในการปฏิบัติงานอาสาฯ รวมทั้งมอบกระปุกออมสินเพื่อกระตุ้น
   การออมเงินให้กับเยาวชนนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
   คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จาก 14 ตำบล 183 กองทุน
   คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
   เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี จำนวน 1,500 คน
   โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ
   สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 และการสร้างระบบ
   ควบคุมภายในภาคประชาชนรองรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในบริเวณงาน
   อีกด้วย 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional