Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กรุงเทพมหานคร เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชนต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียน
   พิมลวิทย์ 
เขตพลัด กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียน
   ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้
   นักเรียนและตัวแทนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 พร้อมทั้งคณะครู
   และผู้ปกครองของนักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียงจากประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
   อย่างพอเพียง  โดยการศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรม
   ผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศป่าชายเลน 
   ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  โดยมี
   นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional