Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
คณะที่ปรึกษาฯ หารือแนวทางการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรให้กับภาคเอกชน          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552  คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
   การถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน : การวิจัยเชิงบูรณาการนำร่อง
   พัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรให้ภาคเอกชน

   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นำโดย ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
   หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ และทีมวิจัย
   เข้าพบ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือ
   รายละเอียดในบางประเด็นเกี่ยวกับโครงการฯ ในการนำข้อมูลประกอบการ
   ดำเนินโครงการวิจัยฯ เพื่อนำร่องพัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชี
   สหกรณ์ภาคการเกษตรให้กับภาคเอกชน ณ ห้องรับรอง  อาคาร 1 ชั้น 2
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional