Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช แนะใช้เครื่องมือทางบัญชีช่วยควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ
   เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ภายใต้ชื่อโครงการทานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
   รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดคลองขยัน 
   ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  
          ในงานดังกล่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย
   นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
   ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรและเยาวชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร
   และเยาวชนใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยฝึกการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด อันจะส่งผล
   ให้มีการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional