Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช สอนการจัดทำบัญชี...ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 
   จัดนิทรรศการ “คลินิกบัญชี” ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
   พร้อมให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่นักเรียน
   และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป
   ได้เห็นความสำคัญและสามารถจัดทำบัญชีรวมทั้งใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือ
   ในการตัดสินใจและวางแผนประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน
   เป็นจำนวนมาก โดยมี นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณศูนย์ 3 วัย ลานสายใยรักแห่งครอบครัว
   ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional