Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.7          นางมาลัย เนียมสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เดินทาง
   ตรวจเยี่ยมและติดตามงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เมื่อวันที่ 27-28
   เมษายน 2552 และโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ
   เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และเข้าร่วมพิธีรดน้ำ
   ดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลปีใหม่ของชาวล้านนา จัดโดยสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายชาญชัย ศรีคงศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
   ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
   อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional