Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง เสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม CFSAWS : ss ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



          เมื่อวันที่  28 เมษายน 2552  นางสาวช่อทิพย์  พานารถ  หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรม
   CFSAWS : ss เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสภาพทางการเงิน
   ทราบระดับการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
   และถูกต้อง โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
   เป็นวิทยากรบรรยายความรู้  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
   กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 46 คน
   จาก 19 สหกรณ์  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional