Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมการปรับปรุงการกำหนดสมรรถนะของหน่วยงาน          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปรับปรุงการกำหนด
   สมรรถนะของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การกำหนดสมรรถนะประจำ
   กลุ่มงานในสายงานต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
   แผนที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการกำหนดสมรรถนะของกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์  เป็นรูปธรรม  นำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ
   ประจำกลุ่มงาน (คณะที่ 1-7) และข้าราชการส่วนบริหารงานบุคคล
   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional