Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.2 เพิ่มทักษะการตรวจสอบกิจการและสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
   ความเข็มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพ
   การตรวจสอบกิจการ"
สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้ที่สนใจ
   ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นแล้ว โดยมี
   นางสาวกาญจนา  บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
   อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 
        การอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2552 ซึ่งมี
   วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
   กิจการของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับ
   ผู้ที่สนใจจะปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในอนาคต อันจะยังประโยชน์ต่อ
   ระบบสหกรณ์ ก่อให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง และเป็นอิสระได้อย่างยั่งยืน
   ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สนใจที่จะ
   ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 84 คน และในโอกาสนี้
   นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
   ได้มอบแนวทางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกัน
   โดยใช้ช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบ
   กิจการและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์สังคมตามโอกาสอันควร
   พร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าผ่านการอบรมครั้งนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional