Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
”บัญชีอาชีพ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง          การรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตร่วมกันและดำเนินงาน
   ในเชิงธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก  เป็นการรวมกลุ่มกันในรูปแบบ
   ที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน”   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
   แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ถูกเลิกจ้างจะกลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรม แรงงานคืนถิ่น
   เหล่านี้ หากมีการรวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ  หรือ
   ดำเนินงานเชิงธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถ
   สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกในชุมชนได้
   เป็นอย่างดี พร้อม ๆ กับการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแล
   ทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้
   แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
         
ที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบัญชี
   วิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิสาหกิจชุมชนได้ใช้
   รูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ และสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงิน
   เพื่อนำไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
   วิสาหกิจชุมชนใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร ควบคุมต้นทุนการผลิต 
   ค่าใช้จ่าย หรือประกอบการพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้

          พบกับเรื่องราวและทัศนะของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ ”บัญชีอาชีพ”
   เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้  สร้างชุมชนเข้มแข็ง
   พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายการ ป.ล.รักเมืองไทย 
   ช่วง “สร้างคนแข็งขัน  องค์กรแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
   วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552   เวลา 06.20 – 06.50 น.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional