Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สงขลา จัดอบรมด้านบัญชีให้กับผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตชด.          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน
   โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
   โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   หลักสูตร"การบัญชีกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมผลิต
   ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่
   จังหวัดสงขลา
          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการใช้จ่าย สร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเอง
   ครอบครัวและสังคมส่วนรวม สามารถถ่ายทอดและให้คำแนะนำด้านบัญชี
   แก่เยาวชนนักเรียน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารในการนำบัญชีไปใช้
   เป็นเครื่องมือในการบริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและส่วนรวมอย่างโปร่งใส
   อันจะเป็นรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคุณครูที่ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
   กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียน
   ตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 9 โรงเรียน
   พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 
   และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมสหกรณ์
   ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 41 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional