Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบข้าราชการ
   ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System หรือ HiPPS)
   โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย ดร.ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ ผู้อำนวยการ
   ศูนย์นักบริหารระดับสูง และนางเธียรทอง ประสานพานิช ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
   ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ
   เกี่ยวกับระบบดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
   ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ตลอดจนข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องฝึกอบรม
   อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional