Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ปราจีนบุรี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโครงการ To Be Number One          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
   บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
   โดย นายปรีชา ทองทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการบันทึก
   บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ To Be Number One
   โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้อยู่ในกรอบของรายได้
   ไม่ฟุ่มเฟือย และรู้จักการออม ใช้การจดบันทึกบัญชีรับจ่ายเป็นเครื่องมือในการ
   ควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการกำหนดแผนงานในอนาคต เพื่อสร้าง
   ความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนขยายผลความรู้ด้านการบันทึก
   บัญชีรับจ่ายในครัวเรือนไปสู่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
   มีเยาวชน To Be Number One เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน ณ ห้องประชุม
   เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional