Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อุทัยธานี ร่วมเปิด "หมู่บ้านภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน...ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ"          เมื่อวันที่  23 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
   โดย นายชูศักดิ์  สมบุญ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมด้วย
   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมเปิด "หมู่บ้านภูมิปัญญา
   แห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย และหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
   จังหวัดอุทัยธานี" โดยมี นายชนม์ชื่น  บุญญานุศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 12 ตำบลตลุกดู่
   อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
 
          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยจังหวัดอุทัยธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลสำเร็จ
   จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
   ของจังหวัด มาเผยแพร่ให้กับปวงชนชาวไทยได้เห็นความสำคัญและน้อมนำ
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การนี้ 
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งสอนแนะ
   การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นางสุธาสินี เหมะ และ
นายสาคร อำภา
   ครูบัญชีอาสาประจำจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
   ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  หวังให้เกษตรกรและประชาชนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต
   ประจำวันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจจาก
   ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional