Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สตูล สอนแนะบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2552          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 นางสาวสุพรรณี สุธารี หัวหน้าสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
   ด้านบัญชีในงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และงานวันสาธิตการปลูก
   ข้าวนาปรัง  พร้อมบริการให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   และแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หวังให้เกษตรกร  เยาวชน 
   และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   รวมทั้งนำข้อมูลทางบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผน
   ประกอบอาชีพได้  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี
   นายชวลิต  อุทัยรัตน์  ปลัดจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
   ณ บริเวณศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional