Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”


 

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
   จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2552 หลักสูตร
   “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างอาสาสมัครด้านบัญชี
   ให้มีความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน สามารถกระตุ้นการเรียนรู้
   และติดตามประเมินผลแก่บุคคลที่อยู่ในสถาบันเกษตรกร สถาบันการศึกษา และ
   บุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นเครือข่ายด้านบัญชีให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ในระดับตำบลทั่วประเทศ จำนวน 81 คน โดยมี นายสันติ ปัตติยะ หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้
   ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
           การนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร
   ดังกล่าวอีก 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
   อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2552
   ณ สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional