Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เสริมสร้างนักบัญชีน้อย...กู้วิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน


 

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ร่วมกับ
   โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วย
   นักบัญชีน้อย
โดยจัดการอบรมบรรยายความรู้ด้านบัญชีให้กับนักเรียนในโรงเรียน
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อให้
   นักเรียนสามารถจดบันทึกบัญชีของตนเอง อันจะนำไปสู่การออมเงินและดำเนินชีวิต
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถเป็นพนักงานบัญชีให้กับครอบครัว
   สร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี
   สู่เพื่อนในโรงเรียนต่อไป มีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 130 คน ณ โรงเรียน
   บริหารธุรกิจกาญจนบุรี ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
           ทั้งนี้ นางสาวสุมนมาลย์ อินทรง อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
   ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   กาญจนบุรีด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional