Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรสงคราม รวมพลคนทำบัญชี


 

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา
   ในโครงการ “ทำบัญชีสู้วิกฤติ พลิกชีวิตครัวเรือนไทย” ณ หอประชุม
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
   จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
           การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมการเสวนาได้ตระหนัก
   ในความสำคัญของการจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน สามารถใช้ข้อมูล
   ทางบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว และวางแผน
   การลงทุนประกอบอาชีพ สร้างเงินออม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
   พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
การเสวนาในครั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์สมุทรสงคราม มุ่งสร้างเครือข่ายการทำบัญชีเพื่อสู่วิกฤติครัวเรือน
   โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการทำบัญชี จาก
   จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และครูบัญชีดีเด่นจังหวัดสมุทรสงคราม
   มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสอนแนะการจัดทำบัญชี และสร้าง
   เครือข่ายการทำบัญชีให้มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้
   ประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สมาชิกสหกรณ์ ผู้นำชุมชน
   เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 400 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional