Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพิ่มทักษะความรู้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ภาคเอกชน          เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2552  นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต  รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง
กลยุทธ์
   การบริหารความเสี่ยง
ให้กับสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
   ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 
          การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้
   เกี่ยวกับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในงานสอบบัญชีภาคเอกชน  การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
   เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ ความเสี่ยง ตลอดจน
   การนำเครื่องมือ CFSAWS:ss มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
   ผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี
   ภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3, 4 และ 5 จำนวน 104 คน
   และในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นางสมพร  พุฒวันเพ็ญ  ผู้อำนวยการ
   สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน และนายประสพสิน  แม้นทิม 
   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 บรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
   ในหัวข้อการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional