Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สระบุรี เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้กับอาสาสมัครเกษตรฯ          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี  ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน
และบัญชีกลุ่มต้นทุนอาชีพให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อทำหน้าที่
สอนแนะให้แก่เกษตรกรที่เป็นเครือข่าย  โดยมี นางรัตนา  เหตุคุณ  หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
ณ  โรงแรมเกี่ยวอัน 
อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional