Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายมงคล  จันทร์ส่อง
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
   จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลัก
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552
 
เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจในการทำการเกษตร
   ตามแนวทฤษฏีใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
   ณ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน บ้านกอก ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
   จังหวัศรีสะเกษ และศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลละทาย บ้านเขวา อำเภอกันทรารมย์
   จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางสำรวย ศรีแก้ว และนางยุพิน รองสุพรรณ
   อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้ความรู้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional