Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สระแก้ว สอนการจัดทำบัญชีในครัวเรือน


 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว สอนแนะการจัดทำบัญชีในครัวเรือน
   ให้แก่เด็กนักเรียนตาม “โครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการ
   ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หลักสูตร
   “ส่งเสริมความผูกพันครอบครัวด้วยบัญชี ” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
   เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ รู้จักการใช้จ่ายอันจะนำไปสู่การออม
   และขยายผลไปสู่ครอบครัว หวังให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้ตามแนว
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขและมีคุณภาพ
   ชีวิตที่ดีในอนาคต
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อำเภอเขาฉกรรจ์
   จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านท่าผักชี อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional