Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 57 ปี 12 มีนาคม 2552


 

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรี
   ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
   การสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ครบรอบ 57 ปี เรื่อง ศูนย์ข้อมูล...เพิ่มศักยภาพสร้างความยั่งยืน
   CAD HUB…Intelligence for the Future พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับ
   วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศณ ห้องปรินซ์ แกรนด์
   บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

           การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานและภาคสังคม ได้ทราบ
   ถึงภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และก้าวย่างแห่งการพัฒนาต่อไป ซึ่ง
   ณ วันนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมสำหรับการเป็น ศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนา
   และการให้บริการด้านบัญชีและการเงินอย่างเต็มที่ และพร้อมเป็นศูนย์กลาง
   ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับประเทศ ด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ
   คือ Tools เครื่องมือทางการเงิน Consult ผู้ให้คำปรึกษา Information
   ศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชี และ Network Supporting กลุ่มเครือข่าย
   ภายใต้แนวคิด “CAD HUB…Intelligence for the Future” เพื่อเสริมสร้าง
   ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
   เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
           ทั้งนี้ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์ ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง”
   ส่วนในภาคบ่ายมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง” โดยผู้แทนครูบัญชี ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมเสวนา
   ตลอดจนการเสวนา เรื่อง “SEVA…วัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่าองค์กรกับสังคม”
   โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   ใหญ่แผนและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาผู้เข้าร่วม
   สัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้นำสหกรณ์
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ครูบัญชี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ
   และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional