Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ขอนแก่น...บูรณาการเพื่อส่งเสริมการใช้โปรแกรม GL v.2 บันทึกบัญชี          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น  ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
   ขอนแก่น จัดอบรม “โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่  ใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
   Version 2 บันทึกบัญชี และแนะนำ CFSAW:ss” จำนวน 105 แห่ง 
เพื่อช่วยให้สหกรณ์
   และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
   รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
   โดยให้พนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเข้าอบรม  นำข้อมูล
   จริงของสหกรณ์  ที่ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบดูแลมาฝึกปฏิบัติ และมีผู้สอบบัญชี
   และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำให้สามารถจัดทำบัญชีของ
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และสามารถส่งงบการเงินให้
   ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ณ ห้องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional