Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
   การตรวจสอบกิจการ” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัด
   ชายแดนภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
   เห็นความสำคัญของการตรวจสอบกิจการ สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูและเฝ้าระวังเตือนภัยให้กับสหกรณ์ได้
   ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกิจการหรือผู้สนใจการตรวจสอบกิจการ
   ของสหกรณ์ในโครงการของจังหวัดนราธิวาส 25 สหกรณ์ รวมจำนวน 47 คน

   ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional