Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง สอนแนะบัญชีแก่นักเรียน          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง 
   ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดอบรมการทำบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์โรงเรียน)
   ณ โรงเรียนพัฒนาศาสน์วิทยา ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
   เพื่อ
ให้นักเรียนได้นำความรู้ไปช่วยผู้ปกครองบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
   โดยจัดให้มีการสอนอย่างต่อเนื่อง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional