Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. พิจิตร ส่งเสริมการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน


 

            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ส่งเสริมการพัฒนาการบัญชี
      วิสาหกิจชุมชน โดยจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน
      โดยมี นางสาวอำไพ ธุววิทย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
      เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม
      ไกรทอง สำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร

      โดยมีคณะกรรมการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม
      จำนวน 37 คน เพื่อให้คำแนะนำในการวางรูปแบบบัญชี และสอนแนะ
      การจัดทำบัญชี งบการเงิน ตลอดจนการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
      ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอย่าง
      เป็นระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชน ในการร่วมดำเนินการ
      และพัฒนาธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้ แก่สมาชิกส่งผลให้ชุมชนหรือ
      ท้องถิ่นนั้นๆ มีความเข็มแข็งต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional