Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธาน"ฟาร์มเกษตรผสมผสาน "          พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงเป็นองค์ประธานเปิด
   การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน 
   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในพระดำริ  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร
   กิติยาภา  ครั้งที่ 1/2552 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  ณ  โรงพยาบาล
   สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
          การนี้
นางสาววัชรี    เรืองจิระขจร  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   อุดรธานี 
เข้าร่วมการ ประชุมด้วย ในการประชุมได้พูดถึงรายละเอียดโครงการ
   พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า  พัชรกิติยาภา  และพิจารณาแผนงาน    
   การดำเนินโครงการ ฯ  ของโรงเรียนและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการในหมู่บ้าน 
   ซึ่งมีเป้าหมาย 2 แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านกำแมด  และโรงเรียนบ้านวังทอง  
   โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จะอบรมการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
   บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ  ให้กับนักเรียนและเกษตรกร  ผู้ร่วมโครงการ
   ตลอดจนสอนให้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี  เพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ 
   และใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional