Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


วันตลาดนัดองค์ความรู้สู่ยุวเกษตรกร          เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
   ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (ส.ป.ก. นราธิวาส)  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
   การจัดทำบัญชีและสอนแนะให้แก่นักเรียน  และประชาชนในงาน “วันตลาดนัดองค์
   ความรู้ยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”  ตามโครงการต้นแบบรวมพลังยุวเกษตรกร
   ในเขตปฏิรูปที่ดินปี 2552  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะของยุวเกษตรกร
   ในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
   โดยมี
นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล  รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดงาน
 
ณ  โรงเรียนบ้านโคกยามู   หมู่ที่  7  ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ 
   จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional