Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สอนบัญชีให้นักเรียนโรงเรียนโครงการพระราชดำริ          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 
   สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
   โครงการพระราชดำริ  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
   ของตนเองในแต่ละวัน สามารถวางแผนและรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล
   เพื่อนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการซักถาม
   ความรู้เกี่ยวกับการลงบันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่าย ด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional