Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อำนาจเจริญ เร่งพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นครูบัญชีของครอบครัว          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมการทำบัญชีรายรับ
   -รายจ่ายให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 
   และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
   เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2552  
          การนี้นางอาภรณ์  ยอดธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เยาวชนสามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   ได้  และสามารถช่วยเหลือผู้ปกครอง
  จดบันทึกบัญชี  และวางแผนการใช้จ่ายเงิน
   ของครอบครัว  เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบในครอบครัว และมี
   ความกตัญญู  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่าง
   ต่อเนื่องทุกเดือน และจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือน
   ได้จนสามารถช่วยเหลือครอบครัวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนได้ 
   โดยนักเรียนได้ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย  เป็นอย่างดียิ่ง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional