Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.7 เสริมทักษะความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการ          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 นายชาญชัย  ศรีคงศรี ผู้อำนวยการ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
   หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ"
   จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
ณ โรงแรมทีค  การ์เดนท์  สปารีสอร์ท
   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

          การอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
   และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ รวมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
   ด้านต่าง ๆ ในสหกรณ์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
   ตรวจสอบกิจการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไข
   ปัญหาให้กับสหกรณ์ได้ ตลอดจนช่วยสร้างความเข็มแข็งและเป็นอิสระ
   ให้กับระบบสหกรณ์   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
   ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จำนวน 17 สหกรณ์รวม  34 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional