Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เร่งคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นและเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มปี 2552 
          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2552 นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 
นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์  หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
   และลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ดีเด่น  และเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2551  
นำโดย 
   นางศิริลักษณ์ พร้อมเพราะ  นักวิชาการตรวจบัญชี 9 ชช รักษาการใน
   ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พร้อม
   คณะทำงานฯ
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรี
   ธรรมราช ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินในรอบแรก
   ในโอกาสเดียวกันได้เดินทางยังบ้านนางสุพรรณิกา เชาวน์ชะตา  เกษตรกรดีเด่น
   สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional