Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันครอบครัวในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี 
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
   จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่งเสริมความผูกพัน
   ครอบครัวด้วยบัญชี) สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน
   6 แห่ง ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชน
   นักเรียนและผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน 
   สามารถวางแผนและรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล อันจะนำไปสู่การออมและ
   การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความ
   ผูกพันในครอบครัว
          ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว 
   รวม 4 แห่ง เมื่อวันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวน
   ชายแดนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 
   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   บ้านคลองแดง ส่วนโรงเรียนที่จะเข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมอีก 2 แห่ง ได้แก่
   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
   และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
   ต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional