Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


นนทบุรี ส่งเสริม อยู่อย่างพอเพียง ด้วยการจดบัญชีครัวเรือน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรีร่วมกับสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 
   จัดทำโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีครัวเรือน  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
   ปีที่ 1-2  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้
   เยาวชนนักเรียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง และเป็นพนักงานบัญชีของบ้าน
   ช่วยบันทึกรายการบัญชีให้พ่อแม่ ญาติ และผู้ปกครอง ให้มีความรู้ในการบันทึกบัญชี
   นอกจากนี้ยังปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัว
   และสร้างสังคมที่อยู่ดี มีสุข 
โดยมีนายวิเชียร  เจริญนนทสิทธิ์  รองนายกเทศ
   มนตรีเมืองบางบัวทอง 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  และได้รับเกียรติจาก
   พระปลัดบัณฑิต  อินทเมธีและคณะ  จากวัดสามง่าม  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
   เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งเป็นภิกษุอาสาของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี   
   ในหัวข้อ “อยู่อย่างพอเพียง ด้วยการจดบัญชีครัวเรือน” 
จำนวน  275  คน  
   ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
   เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2552
  


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional