Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ลำพูน ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
   นำโดย นางรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
   "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
   พร้อมกับบริการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
   หวังให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือ
   ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว
   อันจะนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี
   นายดิเรข ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
   ณ เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional