Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สมุทรสาคร เร่งพัฒนาครูบัญชี


 

          นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
   จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เครือข่ายการจัดการความรู้ของครูบัญชีอาสา
   ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2552

   เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
   ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอนแนะให้แก่
   เครือข่ายเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง
   ความสัมพันธ์และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่อาสาสมัครเกษตร
   ด้านบัญชีให้กับครูบัญชีอาสา
จำนวน 240 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
   ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional