Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 8,9 เตรียมพร้อม จัดแผนยุทธศาสตร์ ตามคำรับรอง ฯ ปี 2552


 

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุญยะสุต รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ
   ราชการปี พ.ศ. 2552” ให้กับข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
   และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
   และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์
   เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2552 เพื่อใช้ประกอบ
   ในการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 และเป็นการสนับสนุนการ
   ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ระดับจังหวัดและแนวทาง
   ในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน
   ตลอดทั้งได้รับทราบนโยบายและแผนงานปี 2552 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
   ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
   จำนวน 160 คน
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมไดอิชิ
   อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional