Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ มอบโปรแกรมระบบบัญชี...เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์อิสลาม          นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
   ในพิธีมอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลามและเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
   เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม ณ โรงแรมภูเก็ต 
   เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 
          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
   ของสหกรณ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม และเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
   ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีดังกล่าว อันจะ
   ส่งผลให้สหกรณ์อิสลามมีความเจริญเติบโต เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
   อีกทั้งยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับมวลสมาชิก
   ของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย สหกรณ์ที่เข้ารับมอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม
   พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 19 สหกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
   พนักงานของสหกรณ์ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้บริการด้านโปรแกรมระบบบัญชี
   คอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 8, 9 และ 10 โดยกำหนด
   อบรมระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2552 จำนวนรวม 40 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional