Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ ส่ง CFSAWS:ss เข้าประกวดชิงรางวัลบริการคุณภาพประชาชน ณ สหรัฐอเมริกา คาด มิ.ย. 52 รู้ผล


 


           นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ
   โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่ง
   พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังภัยทางการเงิน
   ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้
   ภาคเกษตรของไทย หลังจากที่กรมฯ ประสบความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือ
   เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือ Cooperative
   Financial Surveillance and Warning System: Set Standard (CFSAWS:ss)
   จนเป็นที่สนใจในกลุ่มสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาสหกรณ์
   ไทยนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานเป็นจำนวนน้อย เนื่องจาก
   คิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นยาก ทั้งนี้ยังพบว่าอัตราการล้มของสหกรณ์มีแนวโน้ม
   เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมฯ จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์
   ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและเป็นรูปธรรม
   ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แสดงเป็นสัญญาณภาพแทนตัวเลข ซึ่งได้รับการตอบรับ
   จากสหกรณ์เป็นอย่างดี โดยสามารถนำสัญญาณภาพจากการเฝ้าระวังและเตือนภัย
   ทางการเงินของสหกรณ์มาร่วมคิดร่วมทำระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ เป็นการสร้าง
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสหกรณ์ โดยมีเป้าหมาย สร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพื่อความ
   อยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิก ล่าสุดกรมฯ ได้ศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดี
   เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารทางการเงินให้ดีขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาต่อยอด
   โปรแกรม CFSAWS:ss ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

           นายเกรียงศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ภายหลังจากการจดลิขสิทธิ์โปรแกรม
   CFSAWS:ss และได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลดีเด่น ประเภท
   นวัตกรรมการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วขณะนี้ได้ส่งผลงานโปรแกรม
   CFSAWS:ss เข้าชิงรางวัลบริการคุณภาพประชาชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
   (The United Nations Public Service Awards : UNPSA)
ซึ่งจะประกาศผลภายใน
   เดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าหากได้รับรางวัลจะเป็นการการันตีว่าประเทศไทยมี
   โปรแกรมด้านการบริการประชาชนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional