Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กระบี่ แนะ..เกษตรกรปลูกปาล์มทำบัญชี


 

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
   นำโดย นางสมศรี วิษณุศาตรา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
   ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ
   การปลูกปาล์มน้ำมัน"
ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูก
   ปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชี
   ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการประกอบอาชีพ
   ซึ่งอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบ
   ด้วยเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 159 คน โดยมี นายธันวาคม เขมะศิริ
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม
   ศาลาประชาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ได้นำเกษตรกรผู้ปลูก
   ปาล์มน้ำมันและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
   บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกร
   ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ในการปลูกการเพาะเมล็ดพันธุ์
   รวมทั้งการจัดการสวนปาล์ม และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบ
   อาชีพควบคู่กับการจัดทำบัญชีต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional